PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU WWW.PRAHA.EU

1. Pojmy:

 „Portál“ znamená internetové stránky Města umístěné na webové adrese www.praha.eu, popř. i jiné internetové stránky Města.  

 „Uživatel“ znamená každý subjekt, který používá Portál, tj. přistupuje k němu či využívá jeho funkcí, ať už jedná na účet svůj nebo na účet jiného

 „Subjekt údajů“ - subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjektem údajů není právnická osoba.

 2. Registrace Uživatele

Registrace Uživatele na portál není prováděna.

 3. Osobní údaje

3.1. Správcem osobních údajů je Hlavní město Praha. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Automatizované zpracování osobních údajů souvisí s běžným zpracováním osobních údajů do informačního systému správce prostřednictvím výpočetní techniky.  Magistrát však nepoužívá automatizované rozhodování ani profilování. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

a) u fyzických osob: jméno, příjmení, emailová adresa (pokud je tento údaj poskytnut);

b) nad rámec osobních údajů uvedených pod bodem (a) jsou dále zpracovávány osobní údaje nezbytné pro zpřístupnění funkcí Portálu, které subjekt údajů využívá; o konkrétním rozsahu takto zpracovávaných údajů je subjektu údajů informován vždy při prvním přístupu k příslušné funkci Portálu; pro odstranění pochybností platí, že tyto údaje jsou zpracovávány pouze za předpokladu zpřístupnění konkrétní funkce Portálu na žádost subjektu údajů.

3.2.  Nevyžádané osobní údaje jsou automaticky odstraňovány.

 4. Poučení o právech subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

  1. Právo na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem.
  2. Právo na opravu. Subjekt údajů může Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
  3. Právo na výmaz. Subjekt údajů může Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  4. Právo odvolat souhlas. Subjekt údajů může kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
  5. Právo vznést námitku. Pokud Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.
  6. Právo na omezení zpracování. V určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů).
  7. Právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů může požádat Správce, aby subjektu údajů či třetí osobě předal osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

Kontakt pro uplatnění práv subjektu údajů, dotazy a informace ohledně zpracování osobních údajů

Uživatel je oprávněn se kdykoli obrátit na Město s uplatněním svých práv a dotazem ohledně zpracování svých osobních údajů prostřednictvím emailové adresy poverenecgdpr@praha.eu a posta@praha.eu.

  1. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Informace o zpracování osobních údajů (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

 5. Shromažďování údajů při používání Portálu

5.1 Automatický sběr informací při používání Portálu. Obdobně jako při používání jiných internetových stránek, dochází při používání Portálu k automatickému shromažďování následujících informací:

a) IP (Internet Protocol) adresa poskytovatele internetového připojení a/nebo počítače používaného pro přístup na Portál, pokud má přímo přidělenou IP adresu;

b) plné doménové jméno poskytovatele internetového připojení a/nebo počítače používaného pro přístup na Portál, pokud má přímo přiděleno doménové jméno;

c) používaný typ prohlížeče (jako je například Netscape, Internet Explorer, Opera, Konqueror apod.) a operačního systému na počítači používaném pro přístup na Portál;

 d) datum a čas navštívení Portálu;

 e) internetové stránky, které byly navštíveny v rámci Portálu, stejně jako použité aplikace/formuláře a údaje o formulářích;

 f) adresy URL internetových stránek navštívených před návštěvou Portálu (lze-li je identifikovat).

6. Využití automaticky shromážděných informací.

Město využívá informace shromážděné podle odstavce 4. k zajištění provozu Portálu, konkrétně k identifikaci výkonové potřeby na místě instalace, zajištění kompatibility s technologií používanou Uživateli, zajištění bezpečnosti Portálu, ke statistickým účelům a za účelem zvyšování úrovně Portálu a jeho funkcí. Automaticky shromážděné informace podle odstavce 4. jsou anonymizovány a nelze je tedy vztáhnout ke konkrétnímu Uživateli.

 7. Informace poskytnuté přímo Uživateli.

Uživatel může při používání Portálu poskytnout Městu další informace např. prostřednictvím elektronické pošty, elektronického formuláře či personalizováním Portálu podle svých požadavků. Tyto informace mohou být Městem využity pouze v souladu s účelem, za kterým byly Uživatelem Městu poskytnuty. 

8. Soubory cookie

8.1 Soubory cookie. Soubory cookie jsou malé datové soubory nebo položky ve větších souborech, které jsou využívány pro rozlišení Uživatelů a zjišťování informací během opakujících se návštěv Portálu Uživatelem. Používání souborů cookie je standardní praxe mezi provozovateli internetových stránek. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale nastavením preferencí prohlížeče lze soubory cookie odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé z nich. Pokud Uživatel příjímání souborů cookie odmítne, může se stát, že pro něj nebudou některé funkce Portálu dostupné nebo se Portál nemusí správně zobrazit.

8.2 Dočasné soubory cookie. Při provozu Portálu jsou používány tzv. dočasné soubory cookie, které po ukončení používání Portálu a uzavření prohlížeče nezůstávají uložené na pevném disku počítače.

8.3 Trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie po ukončení práce a uzavření prohlížeče zůstávají uložené na pevném disku počítače. Portál nepoužívá trvalé soubory cookie, pokud se však Uživatel zaregistruje na Portálu, bude použit trvalý soubor cookie pro usnadnění registrovaného přístupu Uživatele.

 9. Webová návěští

9.1 Webová návěští. Webová návěští jsou elektronické obrazy o velikosti jednoho pixelu označované také jako prázdné obrazy GIF. Webová návěští mohou v počítači Uživatele číst určité typy informací, například číslo souboru cookie, datum a čas zobrazení stránky a popis stránky, kam je webové návěští umístěno. Funkci některých návěští lze vyřadit tím, že je odmítnuto přijímání odpovídajících souborů cookie.

9.2 Používání webových návěští Portálem. Portál používá webová návěští pro účely identifikace použitelnosti, výkonu a účinnosti Portálu, zajištění kompatibility s technologií používanou Uživateli a všeobecné doplnění a vylepšení funkcí Portálu.

 10. Odpovědnost

10.1 Města odpovědnost za obsah Portálu

Obsah umístěný na Portál Městem. Město vyvíjí úsilí k tomu, aby na Portálu byly uvedeny pouze přesné a aktuální informace; Město však nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost informací uvedených na Portálu. Informace uvedené na Portálu slouží pouze jako všeobecný zdroj informací a Uživatelé by se na ně neměli spoléhat jako na výlučný informační zdroj, aniž by jej porovnali s jinými zdroji informací. Portál může obsahovat též určité historické informace; takové informace nelze považovat za aktuální.

10.2 Obsah umístěný na Portál třetími osobami.

Město není odpovědné za obsah Portálu, pokud byl tento obsah umístěn na Portál třetí osobou bez vědomí Města.

10.3 Změna obsahu Portálu. Město je oprávněno, nikoli však povinno, kdykoli změnit obsah Portálu.

10.4 Odstranění obsahu Portálu.

Město je oprávněno kdykoli odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, nebo svým obsahem odporuje zájmům Města. Město je zejména oprávněno odstranit obsah, který je nepravdivý či klamavý, zasahuje do práv a oprávněných zájmů třetích osob, který je diskriminující z hlediska pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, nebo který propaguje násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

10.5 Odpovědnost za odkazy na webové stránky třetích stran

Portál obsahuje odkazy na webové stránky odlišné od Portálu. Pokud Uživatel tyto odkazy využije, opustí tím Portál. Město nepřezkoumává obsah webových stránek třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od bezpečnostní politiky Portálu. Webové stránky třetích stran, na které odkazuje Portál, nepodléhají kontrole Města a Město nečiní ohledně těchto stránek žádná prohlášení. Město neodpovídá za dostupnost a obsah těchto webových stránek či za výrobky a služby, které jsou jejich prostřednictvím nabízeny. Město neodpovídá za zpracování osobních údajů, které Uživatel poskytne třetí straně prostřednictvím takových webových stránek.

10.6 Odpovědnost za škodu

Město nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikne Uživateli v důsledku používání Portálu, nejedná-li se o škodu, která Uživateli vznikla v důsledku porušení povinností Města nebo která byla Uživateli způsobena úmyslně zaměstnanci či zástupci Města.

 

 

1. listopadu 2012
26. dubna 2024