Povinně zveřejňované informace

1/ Název Hlavní město Praha
2/ Důvod a způsob založení Viz. článek Důvod a způsob založení
3/ Organizační struktura Viz. oblast Organizační struktura
Seznam organizací zřizovaných hl. m. Prahou naleznete v sekci MĚSTSKÉ ORGANIZACE
4/ Kontaktní spojení

 

4.1/ Kontaktní poštovní adresa Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
4.2/ Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 / Úřední hodiny Úřední hodiny
4.4/ Telefonní čísla

Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy:

  • 236 002 428
  • 236 002 376

Adresář zaměstnanců

4.5/ Adresa internetových stránek www.praha.eu
4.6/ Adresa podatelny Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01
4.7/ Elektronická adresa podatelny

posta@praha.eu

Elektronické podání je možné zaslat dle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů prostřednictvím datové schránky hl. m. Prahy – ID: 48ia97h.

Elektronické podání je možné podat také prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou a odeslané na adresu posta@praha.eu nebo předat na technickém nosiči dat na technickém nosiči dat (CD, DVD, USB-Flash Disk).

Příjem podání na technickém nosiči dat můžete doručit v úředních hodinách na hlavní podatelně v budově Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Možnost ověření certifikátu podle e-mailové adresy.

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: Česká pošta, s.p. – qca.postsignum.cz.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

4.8/ Datová schránka ID datové schránky: 48ia97h
5/ Případné platby lze poukázat

Platbu je možné poukázat na: účet č. 30015-5157998/6000 vedebý u PPF banka a.s.
Jiné způsoby platby: hotově či kartou na pokladně budovy Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, případně poštovní poukázkou.

Vzhledem k tomu, že hl. m. Praha má příjmové účty podle různých druhů příjmů a dochází podle nich i k párování plateb, nelze jeden z nich určit obecně do smluv, ale je zapotřebí se vždy domluvit s konkrétním odborem, který smlouvu uzavírá, nebo s odborem účetnictví.

6/ IČO 00064581
7/ Plátce daně z přidané hodnoty CZ00064581
8/ Dokumenty  
8.1/ Seznamy hlavních dokumentů
8.2/ Rozpočet

Návrh rozpočtu a závěrečného účtu HMP se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje po dobu nejméně 15 dní přede dnem projednávání na zasedání Zastupitelstva HMP.

Schválený rozpočet a závěrečný účet HMP se zveřejňuje neprodleně po zasedání Zastupitelstva HMP.

Návrh rozpočtu HMP je zveřejněn ve formátu Adobe PDF a současně identický v tzv. rozklikávací podobě.

Schválený rozpočet HMP je zveřejněn ve formátu Adobe PDF a současně identický ve formátu MS Word a MS Excel.

9/ Žádosti o informace

Požadované informace lze na MHMP získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení či jiné služby elektronických komunikací (e-mail, datová schránka). Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu MHMP (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu MHMP (viz bod 4.7), nebo do datové schránky MHMP.

Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách na formuláři, který je k dispozici v:

Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

10/ Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na MHMP v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu MHMP (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky MHMP (viz bod 4.8).Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

Některé formuláře k jednotlivým agendám najdete přímo v podrobných popisech životních situací.

Popisy životních situací, seřazených podle oblasti působnosti lze nalézt na internetových stránkách města v sekci Jak si zařídit.

11/ Předpisy  
11.1/ Nejdůležitější používané předpisy

Interní předpisy

Ředitelé odborů Magistrátu hl. m. Prahy jsou povinni zabezpečovat, aby v odborech Magistrátu hl. m. Prahy jimi řízených byla vedena úplná a přehledná dokumentace právních předpisů, směrnic a usnesení vztahujících se k činnosti příslušných odborů; odbor legislativní a právní Magistrátu hl. m. Prahy vede centrální dokumentaci právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy a vnitřních předpisů vydávaných Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy, usnesení vlády ČR, smluv, resp. dohod uzavřených hlavním městem Prahou, zřizovacích a zakládacích listin organizací, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je hlavní město Praha, společenských smluv, zakladatelských listin a stanov obchodních společností, jejichž společníkem je hlavní město Praha, a evidenčních listů veřejných zakázek; odbor volených orgánů Magistrátu hl. m. Prahy vede dokumentaci usnesení a materiálů Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Další související zákony:

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.
11.2/ Vydané právní předpisy
12/ Úhrady za poskytování informací  
12.1/ Sazebník úhrad za poskytnuté informace

Náklady spojené s poskytnutím informace jako je pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli, je povinen žadatel na výzvu uhradit. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací při poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím může být po žadateli požadována i úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Pokud žadatel úhradu na výzvu neuhradí, jeho žádost bude odložena.

Celková výše nákladů se stanoví na základě zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací, který byl schválen jako příloha č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 825 ze dne 11. 4. 2022, a stanoví se vždy jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Úhrada nesmí přesáhnout tyto náklady a je příjmem povinného subjektu.

12.2/ Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

Výše úhrad se stanoví dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

13/ Licenční smlouvy  
13.1/ Vzory licenčních smluv
13.2/ Výhradní licence

Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tehdy, je-li nezbytná pro další šíření poskytované informace, a je-li to ve veřejném zájmu.

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
15/ Plán kontrol